إعلان طلب عروض وطني بإجراءات مبسطة
Numéro de consultation / AO 06/2018
Libellé de consultation / AO إعلان طلب عروض وطني بإجراءات مبسطة
Détails de consultation / AO

إعلان طلب عروض وطني بإجراءات مبسطة متعلق بأشغال تعهد وصيانة المؤسسات الراجعة لها بالنظر

Date de parution 10-05-2018 (1 semaine avant)
Date de clôture 03-06-2018 (2 semaines après)
Client Université de Kairouan
Devis ou Cahier de charge participer et télécharger le cachier de charge

Participer